انواع الکهای آزمایشگاهی 8 و 12 و 18 اینچ با مشهای متفاوت