هود آزمایشگاهی در سایز های مختلف همراه با لامپ uv ،شیر آب و گاز و پایه چرخدار