کنداکتیویتی متر ، اکسیژن متر، TDS ، BOD، COD   متر ، کلرین متر و کدورت